Årsmötesprotokoll 2021-11-20

 

FÖRENINGEN GÄSTRIKE-HÄLSINGAR

Protokoll fört vid Årsmöte i föreningen Gästrike-Hälsingar, lördagen den 20 november 2021 på GH

Närvarande: Mats Nordlund, Elisabeth Herder, Ulf Cigén, Thomas Ening, Javiera Tinoco, Ylva Hasselberg, Erik Normann


§1. Mötet öppnades.

§2. Närvaroförteckning upprättades.

§. Fastställdes dagordningen utan ändringar.

§4. Valdes Erik Normann till mötesordförande.

§5. Valdes Ylva Hasselberg till mötessekreterare.

§5. Valdes Mats Nordlund och Javiera Tinoco till justeringspersoner.

§ 7. Godkändes kallelseförfarandet.

§8. Föredrogs styrelsens årsredovisning för 20/21 av ordföranden. Lades densamma till handlingarna. Föredrogs den ekonomiska redovisnigen av Elisabeth Herder.

§9. Föredrogs revisorernas berättelse av Ulf Cigén. Tillstyrkte revisorerna att styrelsen beviljades ansvarsfrihet och att balansräkningen fastställdes.

§10. Fastställdes balansräkningen och årsredovisningen för 20/21.

§11. Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 20/21.

§12. Föredrog valberedningen representerad av Javiera Tinoco förslaget till styrelse 21/22 (perioden gäller t.o. m. årsmötet 2022). Valdes följande till styrelseledamöter:
Anna Quereshi (nyval)
Mats Nordlund (omval)
Elisabeth Herder (omval)
Kåre Eriksson (omval)
Maria Larsson Toth (omval)
Håkan Olsson (omval)
Gun Ström (omval)
Erik Normann (omval)

§13. Valdes Erik Normann (omval) till styrelseordförande.

§14. Valdes Ylva Hasselberg (omval) till vice styrelseordförande.

§15. Valdes Ulf Cigén och Jonatan Folkegård (båda omval) till revisorer för 21/22.

§16. Valdes Tove Västibacken (omval) och Isabel Tinoco (nyval) till revisorssuppleanter för 21/22.

§17. Valdes Aukje de Boer (nyval) till Föreningen Gästrike-Hälsingars representant i Gästrike-Hälsinge nations bostadsstiftelse.

§18. Valdes Javiera och Isabel Tinoco (båda omval) till valberedning för 21/22.

§19. Fastställdes årsavgiften för verksamhetsåret 22/23 enligt styrelsens förslag till 150 kr.

§20. Meddelades att föreningen nu återupptar aktiviteterna efter att de i princip legat nere under pandemin. Torsdagspubarna pågår nu.

§21. Övriga frågor. Ulf Cigén tog upp frågan om hur Lars Bäcklunds 90-årsdag ska uppmärksammas den 7 februari. Styrelsen åtog sig att arbeta vidare med frågan. En kort diskussion om möjliga former för uppvaktning följde.

§22. Avslutades mötet.

Signerat
Ylva Hasselberg, Mötessekreterare
Javiera Tinoco, Justerare
Mats Nordlund, Justerare