Årsmötesprotokoll 2017

 

FÖRENINGEN GÄSTRIKE-HÄLSINGAR

Protokoll fört vid Årsmöte i föreningen Gästrike-Hälsingar, lördagen den 18 november 2017 på Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala.

§1
Mötet öppnades av Erik Normann som hälsade alla välkomna.

§2
Upprättades närvaroförteckning genom påtecknande av de närvarande på särskild lista.

§3
Fastställdes dagordningen.

§4
Valdes enhälligt Kåre Eriksson till ordförande för årsmötet.

§5
Valdes Mats Nordlund till sekreterare för årsmötet.

§6
Valdes Gun Ström och Lars Furborg att justera dagens protokoll.

§7
Godkändes kallelseförfarandet till årsmötet.

§8
Behandlades styrelsens förvaltningsberättelse som upplästes av mötesordförande Kåre Erikssonoch den av styrelsen upprättade resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 1 juli 2016 -30 juni 2017. Föreningen har jobbat för att möjliggöra inbetalningar via swish samt att titta på att använda Google för idella föreningar som lösning.

§9
Uppläste Ulf Cigén revisionsberättelsen, som efter godkännande lades till handlingarna.

§10
Fastställdes årsredovisningen

§11
Beviljades, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 1 juli 2016- 30 juni 2017.

§12
Beslöts att i enlighet med valberedningens förslag utse åtta ledamöter till styrelsen utöver de ledamöter, nationens inspektor Anders Virtanen, proinspektor Jörgen Hermansson och sittande förste kurator, som enligt föreningens stadgar är självskrivna i styrelsen.

Till ledamöter valdes;
Håkan Olsson nyval, Lars Furborg omval ,
Maria Toth nyval, Elisabeth Herder, omval
Mats Nordlund, omval, Erik Normann, omval
Gun Ström, omval, Thomas Uhlin, omval

Föreningen tackar Emma Eriksson och Javiera Tinoco för deras insatser i styrelsearbetet.

§13
Valdes Erik Normann till styrelsens ordförande, omval.

§14
Valdes proinspektor Jörgen Hermansson till styrelsens vice ordförande, omval.

§15
Till revisorer valdes Ulf Cigén, omval och Jonatan Folkegård, omval.

§16
Till revisorssuppleanter valdes Jonas Västibacken, omval och Tove Västibacken, omval.

§17
Till föreningens representant i styrelsen för Gästrike-Hälsinge nations bostadsstiftelse för perioden 1 januari 2018 – 31 december 2018 valdes Mona Aldestam, nyval.

§18
Beslöts att utse en valberedning med fyra ledamöter. Valdes Tove Västibacken, Mats E Åberg, Lo Lennartsson samtliga omval, med Tove Västibacken som sammankallande. Eva Håkansson avgår efter många år och styrelsen tackar henne för sina insatser för föreningen.

§19
Fastställdes årsavgiften för verksamhetsåret HT 2018- VT 2019 till 150 kronor.

§20
Under punkten ”Föreningsinformation” informerade Erik Normann om att det pågår en planering inför föreningens 80-årsfest. Nationshuset är bokat den 1/9 2018 för detta evenemang. Medlemsantalet har stigit något. Föreningen har också fått en framställan från nationskören angående ett eventuellt ekonomiskt stöd till denna.
Kåre Eriksson informerade att det i ekonominämnden pågår ett arbete för att ta fram en långsiktig underhållsplan för nationen. Han påpekade också det lämpliga att titta på en aktivitet i vår då bandyfinalen återkommer till Uppsala.

§21
Inga övriga frågor fanns.

§22
Avslutade mötets ordförande mötet.

Mötessekreterare
Mats Nordlund

Erik Normann
Ordförande i föreningen

Justeras:
Kåre Eriksson
Mötesordförande

Gun Ström

Lars Furborg