Årsmötesprotokoll 2016

 

FÖRENINGEN GÄSTRIKE-HÄLSINGAR

Protokoll fört vid Årsmöte i föreningen Gästrike-Hälsingar, lördagen den 19 november 2016 på Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala.

§ 1
Mötet öppnades av Erik Normann som hälsade alla välkomna.

§ 2
Upprättades närvaroförteckning genom påtecknande av de närvarande på särskild lista.

§ 3
Fastställdes dagordningen.

§ 4
Valdes enhälligt Lars Bäcklund till ordförande för årsmötet.

§ 5
Valdes Mats Nordlund till sekreterare för årsmötet.

§ 6
Valdes Gunilla Edlund och Ida Westerborn att justera dagens protokoll.

§ 7
Godkändes kallelseförfarandet till årsmötet.

§ 8
Behandlades styrelsens förvaltningsberättelse som upplästes av ordförande Erik Normann och den av styrelsen upprättade resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 1 juli 2015 -30 juni 2016 och som kommenterades av kassören Elisabeth Herder.
Hon påpekade att föreningen behöver fler betalande medlemmar samt att bokslutet belastats av utgivningen av Acta nr 6 samt av nostalgifesten som hölls 14/11.

§ 9
Uppläste Lars Bäcklund revisionsberättelsen, som efter godkännande lades till handlingarna.

§10
Fastställdes årsredovisningen

§11
Beviljades, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
för verksamhetsåret 1 juli 2015- 30 juni 2016.

§12
Beslöts att i enlighet med valberedningens förslag utse åtta ledamöter till styrelsen utöver
de ledamöter, nationens inspektor Anders Virtanen, proinspektor Jörgen Hermansson och
sittande förste kurator, som enligt föreningens stadgar är självskrivna i styrelsen.

Till ledamöter, valdes;
Emma Eriksson, omval
Lars Furborg, nyval
Javeria Tinoco, omval
Elisabeth Herder, omval
Mats Nordlund, omval
Erik Normann, omval
Gun Ström Hagenfeldt, omval
Thomas Uhlin, omval

§13
Valdes Erik Normann till styrelsens ordförande, omval.

§14
Valdes proinspektor Jörgen Hermansson till styrelsens vice ordförande, omval.

§15
Till revisorer valdes Ulf Cigén, omval och Jonatan Folkegård, omval.

§16
Till revisorssuppleanter valdes Jonas Västibacken, omval och Tove Västibacken, omval.

§17
Till föreningens representant i styrelsen för Gästrike-Hälsinge nations bostadsstiftelse för
perioden 1 januari 2017 – 31 december 2017 valdes Maria Larsson Toth, omval.

§18 Beslöts att utse en valberedning med fyra ledamöter. Valdes Tove Västibacken,
Eva Håkansson, Mats E Åberg, Lo Lennartsson samtliga omval, med Eva Håkansson som sammankallande.

§19
Fastställdes årsavgiften för verksamhetsåret HT 2017- VT 2018 till 150 kronor.

§ 20
Under punkten ”Föreningsinformation” informerade Erik Normann om att inga nyheter fanns att berätta.

§ 21 Under punkten ”Övriga frågor” behandlades följande

A: Ingegerd Bäcklund informerade om arbetet med att i en bildkatalog dokumentera nationens konstinnehav vilket kom upp som ett behov i samband med renoveringen av ett antal tavlor på nationen. Ett nytt ämbete på nationen, Antikvarie, har satts i arbete med detta. Det första delen bestod av att inventera och fotografera hela innehavet. En årlig revidering av denna planeras. Nuvarande antikvarie jobbar med denna katalog tillsammans med Ingegerd, Javiera Tinoco samt Marie Virtanen. Ett provexemplar av katalogen förevisades. Det påpekades att det saknas information om vissa tavlor.

B: Bo G Hall redogjorde om Acta nr 6 som utgavs under året samt efterfrågade feedback om utseende och innehåll, även diskussion och reflexion.
Nya idéer efterfrågades också samt informerades om att Kåre Eriksson jobbar med alla förtjänsttecken inom nationen. Hedersledamöter inom nationen skall kartläggas och en idé presenterades att sångböckerna borde undersökas.

§ 22
Avslutade föreningsordföranden mötet.

Vid protokollet

Mats Nordlund
Mötessekreterare

Justeras:
Lars Bäcklund Gunilla Edlund Ida Westerborn