Årsmötesprotokoll 2018

 

FÖRENINGEN GÄSTRIKE-HÄLSINGAR

Protokoll fört vid Årsmöte i föreningen Gästrike-Hälsingar, lördagen den 17 november 2018 på Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala.

§ 1 Mötet öppnades av Erik Normann som hälsade alla välkomna.

§ 2 Upprättades närvaroförteckning genom påtecknande av de närvarande på särskild lista.

§ 3 Fastställdes dagordningen.

§ 4 Valdes enhälligt Erik Norman till ordförande för årsmötet.

§ 5 Valdes Mats Nordlund till sekreterare för årsmötet.

§ 6 Valdes Gunilla Edlund och Maria Toth att justera dagens protokoll.

§ 7 Godkändes kallelseförfarandet till årsmötet.

§ 8 Behandlades styrelsens förvaltningsberättelse som upplästes av Mats Nordlund och den av styrelsen upprättade resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 1 juli 2017-30 juni 2018.

§ 9 Uppläste Ulf Cigén revisionsberättelsen, som efter godkännande lades till
handlingarna.

§10 Fastställdes årsredovisningen

§11 Beviljades, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
för verksamhetsåret 1 juli 2017- 30 juni 2018.

§12 Beslöts att i enlighet med valberedningens förslag utse åtta ledamöter till styrelsen utöver
de ledamöter, nationens inspektor Anders Virtanen, proinspektor Ylva Hasselberg och
sittande förste kurator, som enligt föreningens stadgar är självskrivna i styrelsen.

Till ledamöter valdes;
Håkan Olsson omval, Lars Furborg omval ,
Maria Toth omval, Elisabeth Herder, omval
Mats Nordlund, omval, Erik Normann, omval
Gun Ström, omval, Thomas Uhlin, omval

§13 Valdes Erik Normann till styrelsens ordförande, omval.

§14 Valdes proinspektor Ylva Hasselberg till styrelsens vice ordförande.

§15 Till revisorer valdes Ulf Cigén, omval och Jonatan Folkegård, omval.

§16 Till revisorssuppleanter valdes Jonas Västibacken, omval och Tove Västibacken,
omval.

§17 Till föreningens representant i styrelsen för Gästrike-Hälsinge nations bostadsstiftelse för
perioden 1 januari 2019 - 31 december 2019 valdes Mona Aldestam, omval.

§18 Beslöts att utse en valberedning minst tre ledamöter. Valdes Tove Västibacken,
Lo Lennartsson samtliga omval, med Tove Västibacken som sammankallande. Mats E Åberg avgår och styrelsen tackar honom för sina insatser för föreningen. Uppdrogs åt styrelsen att fylla tomrummet.

§19 Fastställdes årsavgiften för verksamhetsåret HT 2019- VT 2020 till 150 kronor.

§ 20 Öppen diskussion ang medlemsavgifter, ev ändrat räkenskapsår etc. Bakgrunden är att eftersom föreningens räkenskapsår löper från 1/7 till 30/6 året efter så förväntas medlemmarna betala sin medlemsavgift mitt i sommaren Sedan vi slutade med utskick av inbetalningsavier och övergick till e-post kommunikation så missar många att betala sin avgift. Styrelsen lyfter frågan om ev. Ändrat räkenskapsår alt ändrade avgifter, kan till och med engångsavgift, slopad avgift. Synpunkter framförs av de närvarande medlemmarna ang. dessa frågor vilka noteras och styrelsen tar åt sig samt utreder vidare vilken/vilka lösningar som är till gagn för föreningen.

§ 21 Förutom det som sades under föregående punkt så informerade föreningen om jubileet 2021 där slottet redan är bokat. Vidare att vi ha landsmannapub på GH den första torsdagen varje månad där föreningens medlemmar är välkomna. Lars Bäcklund inflikade att det skulle ske ett första spadtag på Studentvägen för starten av bygget av nya hus med studentbostäder.

§ 22 Övriga frågor - Gunilla Edlund undrade huruvida föreningen hade koll på GDPR avseende medlemsregister, e-postutskick etc.

§ 23 Avslutade mötets ordförande mötet.

Mats Nordlund
Mötessekreterare

Erik Normann
Mötesordförande