Stadgar

§1 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

Föreningen Gästrike-Hälsingar har till uppgift att upprätta förbindelse mellan Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala och dess förutvarande medlemmar samt särskilt att till kamratlig samvaro sammanföra skilda generationer av landsmännen och att på olika sätt stödja nationen.

§2 MEDLEMSKAP

Självskrivna medlemmar av föreningen är nationens inspektor, proinspektor, förste kurator, andre kurator, skattmästare och tidningsredaktör. Medlemskap kan vinnas av envar som är eller har varit medlem av nationen. Annan person kan efter styrelsens prövning beviljas medlemskap. Årsmötet kan efter förslag från styrelsen välja person inom eller utom föreningen till hedersledamot.

§3 STYRELSE

Föreningens löpande angelägenheter handhas av styrelsen. Självskrivna ledamöter av styrelsen är nationens inspektor, proinspektor och förste kurator. Vid årsmöte väljs ytterligare minst sex ledamöter. Vid valet bör tillses att olika studentgenerationer blir företrädda. Bland ledamöterna väljer årsmötet även ordförande och vice ordförande. Styrelsen har sitt säte i Uppsala och utser inom sig sekreterare och kassaförvaltare. Styrelsen är beslutför då minst fem ledamöter är närvarande. De äger även utse ett arbetsutskott att handlägga ärenden som överlämnas till detta.

§4 FÖRENINGSMÖTEN

Årsmöte hålls under höstterminen på dag som styrelsen beslutar. Kallelse till årsmöte ska utsändas minst fyra veckor före årsmötet. Kallelse till årsmöte eller annat möte ska ske per brev eller genom e-post. Vid årsmötet äger även nationsmedlem rätt att närvara. Styrelsen ska inför årsmötet framlägga verksamhetsberättelse över sin förvaltning under det gångna året. Årsmötet väljer ledamöter i styrelsen, ordförande och vice ordförande, två revisorer jämte revisorssuppleanter samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet bestämmer medlemsavgift för det nästkommande verksamhetsåret.

§5 VERKSAMHETSÅR

Föreningens verksamhetsår är 1 juli - 30 juni.

§6 MEDLEMSAVGIFT

Föreningsmedlem erlägger årsavgift med lägst det belopp som årsmötet fastställer. Lägre belopp får fastställas för medlem som samtidigt erlägger avgift till nationen. Självskriven föreningsmedlem är inte skyldig att erlägga årsavgift, inte heller hedersledamot. Ständig medlem i föreningen blir den som erlägger 15 gånger den vid tillfället gällande årsavgiften.

§7 ÄNDRING AV STADGAR

Ändring av dessa stadgar beslutas av årsmöte efter förslag som väckts senast en månad före årsmötet. Beslut om ändring kräver även godkännande av nationens inspektor.

§8 UPPLÖSANDE AV FÖRENINGEN

Beslut om upplösande av föreningen kan endast fattas av årsmötet. För att förslag om upplösande ska kunna tas upp till beslut ska kungörelse härom ha skett i samband med kallelse till årsmötet. Upplöses föreningen tillfaller dess tillgångar nationen.