Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 juli 2019 - 30 juni 2020

Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:
Erik Normann, ordförande; Ylva Hasselberg (självskriven såsom proinspektor), vice ordförande från årsmötet 2018; Anders Virtanen (självskriven såsom inspektor); Elisabeth Herder, kassaförvaltare; Lars Furborg; Maria Larsson Toth; Mats Nordlund; Håkan Olsson; Gun Ström och Thomas Uhlin. Dessutom medverkade under HT19 Anna-Linnéa Åsblom (självskriven såsom 1Q) och under VT20 Patrick Jacobs (självskriven såsom 1Q).
Föreningens representant i styrelsen för Gästrike-Hälsinge nations bostadsstiftelse har varit Mona Aldestam från januari 2018.

Styrelsen har haft 3 protokollförda möten (3/9, 9/10, 3/12). Styrelsemöten under vårterminen ställdes in pga. få deltagare vid ett tillfälle och sedan pga. coronapandemi.

Föreningsaktiviteter

Under verksamhetsåret så fortgick föreningens pub den första torsdagen varje månad med varierat antal medverkande fram till februari. Trenden på antal medverkande har varit stigande.

Årsmöte hölls den 16 november 2019 varvid styrelsen beviljades ansvarsfrihet och alla funktionärer omvaldes.

En redaktionskommitté har skapats för att färdigställa en ny Acta till nationens jubileum 2021.

Vårterminens traditionella aktiviteter ställdes in pga. coronapandemi.

För styrelsen i Uppsala, november 2020


Erik Normann
ordförande