Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 juli 2016 - 30 juni 2017

Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:
Erik Normann, ordförande; Jörgen Hermansson (självskriven såsom proinspektor), vice ordförande; Anders Virtanen (självskriven såsom inspektor); Elisabeth Herder, kassaförvaltare; Mats Nordlund; Gun Ström; Thomas Uhlin och Javiera Tinoco, Emma Eriksson och Joel Sjödin till årsmötet 2016 och Lars Furuborg från årsmötet 2016.
Dessutom medverkade under HT15 Emil Ställvik (självskriven såsom 1Q) och under HT16 Ida Westerborn (självskriven såsom 1Q) och under VT Emma Strandqvist (självskriven såsom 1Q).
Föreningens representant i styrelsen för Gästrike-Hälsinge nations bostadsstiftelse har varit Maria Larsson Toth.

Styrelsen har haft 5 protokollförda möten (30/8, 12/10, 17/1, 7/3, 12&). Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 155 medlemmar (2015: 129), varav 6 hedersledamöter (6) och 74 ständiga medlemmar (71).

Föreningsaktiviteter

Årsmöte hölls den 19 november 2016 Lars Furuborg invaldes i styrelsen som ny ledamot efter Joel Sjödin och övriga funktionärer omvaldes.

Årets premium tilldelades nationen och utgjordes av olika föremål (bl a en tavla) som minner om Nathan Söderblom.

Tillsammans med seniorskollegiet så ordnades den traditionella sillunchen den sista april.

Crambamboli Club anordnades av Frida Lejonborg som talade om "Bubbel utan trubbel".

I övrigt har det huvudsakliga styrelearbetet handlat om planering inför 80-årsfest den 1 september 2018 samt diskussioner om nya administrativa stödsystem.

För styrelsen i Uppsala, november 2017

Erik Normann
ordförande