Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 juli 2015 - 30 juni 2016

Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:
Erik Normann, ordförande; Jörgen Hermansson (självskriven såsom proinspektor), vice ordförande; Anders Virtanen (självskriven såsom inspektor); Elisabeth Herder, kassaförvaltare; Mats Nordlund; Gun Ström; Thomas Uhlin och Javiera Tinoco, Emma Eriksson och Joel Sjödin.
Dessutom medverkade under HT15 Emil Ställvik (självskriven såsom 1Q) och under VT16 Ida Westerborn (självskriven såsom 1Q).
Föreningens representant i styrelsen för Gästrike-Hälsinge nations bostadsstiftelse har varit Maria Larsson Toth.

Styrelsen har haft 6 protokollförda möten (25/8, 13/10, 15/12, 12/1, 25/3). Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 129 medlemmar (2014: 148), varav 6 hedersledamöter (6) och 71 ständiga medlemmar (71).

Föreningsaktiviteter

Årsmöte hölls den 14 november 2015 varvid samtliga funktionärer omvaldes. Därefter var det stor Nostalgifest med mycket sång samt musik från Mikael Björnström och Diffraktionsbandet. Nya medlemspins köptes in under året.

Tillsammans med seniorskollegiet så ordnades den traditionella sillunchen den sista april.

Crambamboli Club anordnades av Axel Kjell och Ludvig Nilsson som presenterade drycker från Tevsjö destilleri: akvavit, snaps, och punsch.

På Majmiddagen kunde hedersledamot Bo G Hall presentera Acta nr. 6 ”Nationen och Nathan” som producerats under hans ledning tillsammans med Kåre Eriksson, Disa Hasselberg, Niklas Hultén, Torkel Jansson, Erik Normann, Emma Strandqvist och Isabel Sundström.

För styrelsen i Uppsala, november 2016

Erik Normann
ordförande