Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 juli 2017 - 30 juni 2018

Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:
Erik Normann, ordförande; Jörgen Hermansson (självskriven såsom proinspektor) HT17, vice ordförande; Anders Virtanen (självskriven såsom inspektor); Ylva Hasselberg (självskriven såsom proinspektor) VT18, Elisabeth Herder, kassaförvaltare; Mats Nordlund; Gun Ström; Lars Furborg och Thomas Uhlin hela året samt Javiera Tinoco och Emma Eriksson till årsmötet 2017. Maria Larsson Toth och Håkan Olsson invaldes i styrelsen vid årsmötet 2017. Dessutom medverkade under HT17 Emma Strandqvist (självskriven såsom 1Q) och under VT18 Sara Taxén (självskriven såsom 1Q).
Föreningens representant i styrelsen för Gästrike-Hälsinge nations bostadsstiftelse har varit Maria Larsson Toth HT17 och Mona Aldestam från 2018.

Styrelsen har haft 6 protokollförda möten (6/9, 5/12, 23/1, 21/3, 22/5, 12/6).


Föreningsaktiviteter

Årsmöte hölls den 18 november 2017 varvid Maria Larsson Toth och Håkan Olsson invaldes i styrelsen som nya ledamöter efter Javiera Tinoco och Emma Eriksson. Mona Aldestam valdes som ny representant i bostadsstiftelsen från 2018.

Styrelsens huvudsakliga arbete under verksamhetsåret har handlar om att planera och förbereda föreningens 80-årsfest den 1 september 2018. Vidare har föreningen börjat med att ha pub första torsdagen varje månad. Hittills har endast ett fåtal styrelseledamöter kommit, men aktiviteten fortsätter i hopp om att den kommer att samla fler medlemmar med tiden.

Tillsammans med seniorskollegiet och nationen så ordnades den traditionella sillunchen den sista april. Crambamboli Club den 1 maj hade tema "Gin & Tonic" och föredrag framfördes av Jan Sandred (upl).

Föreningen har under året erhållit ett organisationsnummer och ett Swish-konto. Ylva Hasselberg ersatte Jörgen Hermansson som proinspektor inför 2018 varvid hon tog plats i föreningens styrelse (tills vidare utan att vara vice ordförande, som traditionen bjuder, eftersom sådan tillsätts av ett årsmöte).


För styrelsen i Uppsala, november 2018


Erik Normann
ordförande